FöretagspresentationHistorikVärdenÄgareMiljöpolicy
Miljöpolicy

Kovalents inställning till miljöfrågor klargörs i denna policy, vilken har fastställts av Kovalents VD. Policyn gäller hela koncernen.

 

Vi behöver alla ren luft och friskt vatten för att säkerställa vår långsiktiga överlevnad. Kovalent skall på ett aktivt sätt bidra till en god omsorg om miljön och skapa trygghet för kommande generationer.

 

Miljöansvar

Alla Kovalentanställda har ett miljöansvar.

 

Härvid skall Kovalent:

 • värna om en god miljö i all verksamhet. Med miljö menas såväl den externa miljön som den egna arbetsmiljön, hälsa och säkerhet.
 • hantera miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten och verka för att miljöfaktorer beaktas vid affärsbeslut.
 • vid installationer värdera och söka minimera miljörisker hos kunderna.
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med företag, institutioner och organisationer för en bättre miljö.
 • tillse att produkters miljöpåverkan tekniskt och ekonomiskt beaktas vid skadereglering.
 • vid investeringar beakta investeringsobjektets tänkbara miljöpåverkan.
 • aktivt öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos såväl kunder, samarbetspartners, distributörer och anställda i övrigt.
 • säkerställa att produkter och tjänster som koncernen köper, i så hög utsträckning som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, uppfyller höga krav vad avser miljö och resursanvändning. Koncernen skall sträva efter att välja produkter som är skonsamma mot miljön och kan återanvändas.
 • ha miljökontroller inbyggda i Kovalents kontrollsystem (revisorer, skyddsombud, etc.).
 • ha miljöinformation som en del i intern- och externinformationen.
 • integrera miljöfrågor i kompetensutvecklingen.

Kovalent är anslutet till REPA och El-kretsen.

 

REPAsmaller

 

El-kretsen

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se